kwaliteitsstatuut


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. ALGEMENE INFORMATIE

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling zoals bekend bij KVK: Stichting Doof & Co
Hoofd postadres straat en huisnummer: Churchilllaan 43 A
Hoofd postadres postcode en plaats: 1078DE AMSTERDAM
Website: http://doofenco.nl/
KvK nummer: 58213120
AGB-code 1: 22220625

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Lieke Doornkate
E-mailadres: info@doofenco.nl
Telefoonnummer: 0624204140

3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.doofenco.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Stichting Doof & Co biedt ambulante GGZ aan een zeer specifieke doelgroep: dove en slechthorende cliënten en hun familieleden. Behandelingen kunnen geboden worden in de taal van de doelgroep (Nederlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met gebaren of de Nederlandse taal).
Behandelaren hebben ervaring en expertise in het werken met de doelgroep met psychische problematiek. Wij werken met reguliere technieken zoals EMDR, CGT, schematherapie die wij aanpassen aan de doelgroep.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
Aandachtstekort- en gedrags
Pervasief
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoform

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen:
Mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

5. Beschrijving professioneel netwerk:
Huisartsen, collega psychologen en collega-instellingen die tevens werken met de doelgroep dan wel in het regulier circuit dove en slechthorende cliënten behandelen.

6. Onze instelling biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

6a. Stichting Doof & Co heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz:
Gz-psychologen
Psychotherapeuten
Psychiater
Klinisch psychologen
de gespecialiseerde-ggz:
Gz-psychologen
Psychotherapeuten
Psychiater
Klinisch psychologen

6b. Stichting Doof & Co heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
Categorie A Indicerend regiebehandelaar:
Gz-psychologen
Psychotherapeuten
Psychiater
Klinisch psychologen
Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
Gz-psychologen
Psychotherapeuten
Psychiater
Klinisch psychologen
Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
Klinisch psychologen
Psychotherapeuten
Psychiater
Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
Klinisch psychologen
Psychotherapeuten
Psychiater
Categorie C Indicerend regiebehandelaar:
Klinisch psychologen
Psychotherapeuten
Psychiater
Categorie C Coördinerend regiebehandelaar:
Klinisch psychologen
Psychotherapeuten
Psychiater

7. Structurele samenwerkingspartners
Stichting Doof & Co werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met:
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, 1e Constantijn Huygensstraat 38, 1054 BR Amsterdam.
http://spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl/
Met deze reguliere maar locale organisatie hebben wij afspraken gemaakt over de opvang en samenwerking in het geval dat clienten in een acute psychische/psychiatrische crisis terecht komen en acute hulp direct nodig is.
stuurgroep dovenGGZ, http://ggzds.nl/
Landelijk overlegorgaan waarin GGZ instellingen voor doven politiek, wetgeving, finaciering, eisen zorgverzekeraars, kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling met betrekking tot de doelgroep bewaakt en
uitdraagt.
Locale GGZ partners:
1. GGMD Amsterdam, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, http://ggmd.nl/
2. Koninklijke Kentalis Amsterdam, Hoogheemraadweg 2, 1069 VM Amsterdam
Overleg en afstemming over locale belangen en samenwerkingsmogelijkheden.
de Riethorst Ede, Willy Brandtlaan 20, 6716 RR Ede, https://www.propersona.nl/riethorst/
Voor klinische opname en verwijzing van clienten waarvoor een breder behandelaanbod nodig is, hebben wij overleg met de Riethorst in Ede.


II. ORGANISATIE VAN DE ZORG

8. Lerend netwerk
Stichting Doof & Co geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken.
De verschillende medewerkers doen aan intervisie met hun eigen intervisiegroepen alwaar zij reflecteren op eigen handelen aan de hand van bespreking indicatieformulieren, reflectie op basis van beschikbare data van de praktijkvoering en kwalititeitstandaarden.
Dit wordt ook in de maandelijkse MDO overleggen besproken.
Daarnaast twee keer per jaar een teamdag waarin bevordering deskundigheid op zowel behandelinhoudelijke onderwerpen als op gebied van communicatie met doven en slechthorenden.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Stichting Doof & Co ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Van alle medewerkers zijn diploma's, lidmaatschappen beroepsverenigingen en essentiële opleidinggegevens opgevraagd en deze zijn opgeslagen in het beveiligde personeelsbestand. Deze gegevens worden jaarlijks in het functioneringsgesprek bijgehouden.

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Organisatie, handboek en up to date richtlijnen zijn goedgekeurd in een HKZ procedure door DEKRA in januari 2023. Richtlijnen en zorgstandaarden zijn voor de medewerkers te vinden in ons handboek. Deze zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar.
In de MDO's wordt op casus-niveau bekeken welke richtlijnen van toepassing zijn en hoe deze toegepast kunnen en moeten worden. Hierbij is specifieke aandacht voor de haalbaarheid en geschiktheid ervan gezien de communicatieve en cognitieve mogelijkheden van de cliënt.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Voor het op peil brengen en/of houden verzorgen wij cursussen in de Nederlandse gebarentaal en twee keer per jaar een teamdag waarin wij ons gezamenlijk verdiepen in een behandel-inhoudelijk onderwerp gekoppeld aan onze doelgroep en hun communicatie.
Daarnaast bezoeken wij jaarlijks de landelijk georganiseerde studiedag dovenGGZ, indien aangeboden.
Voorts volgen wij allen onze eigen na- en bijscholing (bijvoorbeeld congressen op gebied van CGt, EMDR, schematherapie, systeemtherapie, etc) ten behoeve van het bijhouden van onze registraties.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:
Ja

10b. Binnen Stichting Doof & Co is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en - overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Bij het maandelijks multidisciplinair overleg zijn indicerende en coördinerende regiebehandelaren aanwezig. Ook ZZP-ers uit de overige beroepscategorieën dragen zowel vak inhoudelijke kennis als kennis specifiek voor onze doelgroep bij die voor essentieel zijn voor het goed en adequaat behandelen van de doelgroep. Het ultidisciplinaire overleg wordt vastgelegd in het dossier van de cliënt. Behandelplan en diagnose wordt geaccordeerd door de specialist (psychiater).
Op indicatie van individuele casussen komen we bijeen 'en petit committee', er doorgaans met de coördinerende regiebehandelaar uiit.

10c. Stichting Doof & Co hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Zowel bij aanmelding, intake als in het MDO worden afwegingen gemaakt over op- en afschaling. Hierbij zullen ook geschiktheid van het voorliggende of volgende enchelon voor de doelgroep in het kader van de doofheid worden mee gewogen.

10d. Binnen Stichting Doof & Co geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Bij verschil van inzichten van zorgverleners tijdens een zorgproces wordt dit teruggebracht in het MDO en wordt opnieuw gekeken naar het behandelbeleid en worden argumenten met elkaar doorgenomen. Doorgaans komen zorgverleners er dan samen uit. Mocht dit overleg toch onvoldoende bevredigend zijn, kan er geëscaleerd worden naar de Raad van Bestuur. Indien deze tevens betrokken zijn bij de betreffende casus kan geëscaleerd worden naar een externe commissie.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA:
Ja

11d. Stichting Doof & Co levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden:
Link naar klachtenregeling: www.doofenco.nl

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij:
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Geschillencommissies waarbij ZZP-ers aangesloten zijn. Contactgegevens: info@doofenco.nl

De klachtenregeling is hier te vinden: Link naar geschillenregeling: www.doofenco.nl


III. HET BEHANDELPROCES - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: zie www.doofenco.nl > praktisch > wachtlijst

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
zie www.doofenco.nl

14b. Binnen Stichting Doof & Co wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
Cliënten kunnen zich per mail, videoboodschap of sms/whatsapp aanmelden.
Cliënten worden in de intakefase zowel door de behandelaar als de indicerende regiebehandelaar ontvangen. Daarbij is de behandelaar de contactpersoon van de cliënt.
De indicerende regiebehandelaar maakt het dossier aan, stelt de diagnose en bespreekt dit samen met de behandelaar in het MDO.

16. Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
Voorstellen uit het MDO en van de indicerende regiebehandelaar m.b.t. de behandeling verwerkt de coördinerende regiebehandelaar in het behandelplan en hij/zij doet het adviesgesprek, indien van toepassing samen met de behandelaar. In overleg met de cliënt wordt in het adviesgesprek het behandelplan vast gesteld en ondertekend. Als in het adviesgesprek aanpassing gewenst blijkt zal dit tot een aangepast behandelplan leiden.

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar:
In intake en adviesgesprek krijgt cliënt uitleg over de rol van de regiebehandelaar. De cliënt kan ten alle tijden contact opnemen met de coördinerende regiebehandelaar.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Stichting Doof & Co als volgt gemonitord:
In halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met de coördinerende regiebehandelaar wordt de voortgang van de behandeling besproken, de ROM afgenomen en de behandelrelatie met de behandelaar geëvalueerd. Indien nodig kan dit kan leiden tot het aanpassen van het behandelplan.

16.d Binnen Stichting Doof & Co reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de
patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt:

In halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met de coördinerende regiebehandelaar wordt de voortgang van de behandeling besproken, de ROM afgenomen en de behandelrelatie met de behandelaar geëvalueerd. Indien nodig kan dit kan leiden tot het aanpassen van het behandelplan.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Stichting Doof & Co op de volgende manier gemeten:
In de halfjaarlijkse evaluatie gesprekken wordt tevredenheid nagevraagd. Bij afsluiting van de behandeling wordt de CQi afgenomen.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:
De coördinerende regiebehandelaar heeft een afsluitend gesprek met de cliënt en neemt dan ook de ROM af (BSI en CQi). Afspraken worden gemaakt over terugval of crisis.
In een afsluitende huisartsbrief wordt de huisarts geïnformeerd over het resultaat van de behandeling en eventuele vervolgstappen.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:
Bij terugval of crisis kan cliënt opnieuw contact met ons opnemen. In geval van crisis buiten kantooruren kan hij/zij terecht bij huisarts(post) of crisisdienst van zijn eigen gemeente.


IV. ONDERTEKENING

Naam bestuurder van Stichting Doof & Co:
Lieke Doornkate en Jeantine Janse

Plaats:
Amsterdam

Datum:
26-09-2023

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.